fbpx

formularz

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

"Szkolenia językowe i komputerowe w Wielkopolsce"

Dane uczestnika

(Należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.)

Dane kontaktowe (adres zamieszkania(korespondencyjny)

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia:

Osoba bierna zawodowo (osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne) – ciąg dalszy na drugiej stronie

Osoba pracująca:

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (karaimska, łemkowska, romska, tatarska), migrant, osoba obcego pochodzenia (każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa)


ODMOWA PODANIA INFORMACJI

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania, niezabezpieczone zakwaterowanie, nieodpowiednie
Warunki mieszkaniowe)


ODMOWA PODANIA INFORMACJI

Osoba z niepełnosprawnościami (Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia


ODMOWA PODANIA INFORMACJI

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)


ODMOWA PODANIA INFORMACJISzkolenia językowe:

Jak Ocenia Pan/i swoją znajomość języka?

Szkolenia komputerowe:

Preferowany tryb zajęć (utworzone zostaną tylko te tryby, na które będą osoby chętne oraz będzie to możliwe ze względu na poziom zaawansowania)