fbpx

regulamin szkoły

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie występują niniejsze określenia, należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Strona www  - strona pod adresem www.els.zgora.pl
 2. Słuchacz – dziecko do 18 roku życia zgłoszone przez Opiekuna i wszystkie osoby dorosłe od 18 roku życia biorące udział w Kursie/Zajęciach.
 3. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka;
 4. Kurs/Zajęcia – lekcje języka obcego odbywające się z udziałem Słuchacza, prowadzone przez Organizatora;
 5. Zgłoszenie – poprawne  wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www;
 6. Usługi – wszelkie inne (niż Zajęcia/Kurs) usługi świadczone przez Organizatora;
 7. Organizator –Właściciel English Language School s.c , którego dane kontaktowe wskazano w umowie.
 8. Umowa - umowa zawierana przez Opiekuna/Słuchacza pełnoletniego z Organizatorem, na mocy której Organizator świadczy usługę w postaci prowadzenia Zajęć dla Słuchacza.
 9. Nauczanie zdalne - lekcja języka obcego z udziałem Słuchacza, prowadzona przez Organizatora w trybie online za pomocą aplikacji Zoom lub innej.
 10.  Siła wyższa - wszystkie zdarzenia, których nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani zapobiec ich skutkom, na które żadna ze stron Umowy nie będzie miała wpływu; w przypadku wystąpienia Siły wyższej powodującej trudności prowadzenia zajęć w siedzibie Organizatora, następuje zmiana formy nauczania na Nauczanie zdalne

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin obowiązuje w zakresie nieuregulowanym w Umowie. W razie sprzeczności treści Umowy z regulaminem, Strony są związane Umową.

 1. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach szkoły ELS przez wykwalifikowanych lektorów. W miarę możliwości szkoła wprowadza zajęcia w systemie przemiennym: 1 spotkanie z lektorem polskim, 1 spotkanie z lektorem zagranicznym.
 2. Grupy tworzone są w oparciu o wiek i poziom znajomości języka (ustalony na podstawie bezpłatnego testu i rozmowy). Dla osób kontynuujących naukę w szkole ELS poziom grupy wyznacza się na podstawie oceny końcowej.
 3. Osobom, które podpisują umowę na kurs całoroczny szkoła zapewnia podręcznik, dostęp do platformy LANGLION, warsztaty, egzaminy próbne do certyfikatów, konkursy.
 4. Kursy rozpoczynają się w zależności od naboru, od końca września do końca listopada danego roku kalendarzowego i trwają maksymalnie do końca czerwca roku kolejnego.
 5. Organizator oferuje Zajęcia/Kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych  zgodnie z aktualną ofertą zawartą na Stronie www.
 6. Zakres zajęć, czas trwania oraz koszt określone są w cenniku dostępnym na Stronie www.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania danego Kursu/Zajęć/Usługi, gdy liczba osób zgłoszonych do wzięcia w nim udziału jest niewystarczająca.

2. Zgłoszenie Uczestnika na Zajęcia 

 1. Zgłoszenie Uczestnika na Zajęcia/Kurs następuje przez poprawne  wypełnienie i przesłanie przez Opiekuna/Słuchacza pełnoletniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie WWW lub osobiście w sekretariacie Firmy English Langauage School s.c. z siedzibą ul, Piaskowa 3c Zielona Góra. Analogiczne zasady są stosowane w przypadku zgłoszenia Uczestnika w zakresie dotyczącym świadczenia Usług.
 2. Warunkiem dokonania poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna/Słuchacza pełnoletniego oraz w przypadku nowych Słuchaczy wypełnienie testu on Line i rejestracja na test ustny za pomocą kalendarza egzaminów znajdującego się na stronie www.els.zgora.pl.

3. Zawarcie umowy

 1. Zgłoszenie Słuchacza za pośrednictwem strony www stanowi wyłącznie wyrażenie chęci udziału w danym Kursie/Zajęciach bądź skorzystania z Usługi.
 2. Zawarcie Umowy następuje po ustaleniu planu zajęć dla Słuchacza, poprzez akceptację umowy oraz wpłatę 1 raty ceny najpóźniej  w ciągu 3 dni od przekazania Słuchaczowi pełnoletniemu/Opiekunowi egzemplarza umowy wraz z załącznikami, lub poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej Słuchacza pełnoletniego/Opiekuna.
 3. Po zawarciu Umowy, Słuchaczowi pełnoletniemu/Opiekunowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.
 4. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, lub w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 77 (2) i art. 77 (3) kodeksu cywilnego do zachowania formy dokumentowej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Przed dokument rozumie się nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 5. Na potrzeby usług świadczonych przez Organizatora i relacji z Opiekunem/Słuchaczem pełnoletnim do zachowania formy dokumentowej wystarczające będą wiadomości przekazane za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w umowie lub skany pism podpisanych przez strony i zapisane w formacie pdf.

4. Uczestnictwo w Zajęciach

 1. Organizator prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży  w wieku od 2 do lat 18 oraz dorosłych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania, że dzieci nie osiągające określonej granicy wiekowej, nie powinny korzystać z Kursu/Zajęć/Usługi.
 3. Słuchacz niepełnoletni biorący udział w Zajęciach/Kursie pozostaje pod opieką Organizatora jedynie w czasie zajęć programowych i na terenie organizowanych Zajęć.
 4. Organizator ma prawo odmówić udziału Słuchacza w Kursie/Zajęciach/Usłudze w przypadku naruszania przez Opiekuna/Słuchacza pełnoletniego postanowień umowy, Regulaminu (w szczególności braku opłaty) lub naruszenia przez Słuchacza zasad prowadzonych zajęć, do czasu ustania tych naruszeń.
 5. W przypadku nieobecności Słuchacza na Zajęciach/Kursie lub nieskorzystania z Usługi z przyczyn leżących po stronie Słuchacza, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę/Zajęcia/Kurs. Słuchacz może w takim przypadku odrobić zajęcia w innym terminie uzgodnionym z Organizatorem.
 6. Słuchacze zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.

5. Odpowiedzialność Organizatora na rzecz Uczestników

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w Zajęciach/Kursie Słuchaczom z objawami chorób zakaźnych, Słuchaczom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć, bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć, albo utrudnia je lub uniemożliwia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Słuchaczy w miejscu prowadzenia zajęć bez dozoru oraz za rzeczy, które znajdujące w ich posiadaniu i pod ich pieczą.

6. Reklamacje, rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi co do świadczonych usług winny być zgłaszane do Organizatora pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji w sposób w jaki została reklamacja złożona.
 3. Spory lub reklamacje wynikające ze świadczonych przez Organizatora usług przed skierowaniem na drogę sądową mogą być rozpatrzone na drodze ugodowej (pozasądowej). Procedury regulujące tę kwestie zawiera ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronach internetowych i w biurach podmiotów zajmujących się ochroną praw konsumentów (np. UOKiK, miejskich/powiatowych rzeczników praw konsumentów, Federacji Konsumentów).

7. Postanowienia Końcowe

 1. Przed zawarciem umowy z Organizatorem, Słuchacz pełnoletni/Opiekun zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Dane kontaktowe Organizatora podane są każdorazowo w umowie.