fbpx

Lubuskie -szkolenia językowe i komputerowe

 

Tytuł projektu: Szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz ICT dla osób z województwa lubuskiego

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja

Numer i nazwa Działania  Działanie 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Typ projektu: "Typ I. Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych - zgodnie z SZOOP RPO-L2020"

 

Cele projektu: Nabycie kwalifikacji językowych i/lub cyfrowych przez min 80% wśród 420 (214K/206M) osób w wieku 25-64 lata, w szczególności o niskich kwalifikacjach i w wieku 50-64 lata , zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego, poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego i/lub niemieckiego i/lub francuskiego zgodnie z ESOKJ i/lub ICT zgodnie z rama DCF, zakończonych certyfikacyjnym egzaminem zewnętrznym na wybranym poziomie biegłości w okresie 01.05.2018 do 30.09.2019 .

Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie

Grupa docelowa:

420 osób w wieku 25-64 lata b w tym:

214 kobiet i 206 mężczyzn

252osób (126K/126M) o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)  - w wieku 25-49 lat

20 osób (10k/10M) w wieku 25-49 bez względu na poziom wykształcenia

148 osób (78K/70M) w wieku 50-64 lata - bez względu na poziom wykształcenia

min. 42 osoby (22K/20M) niepełnosprawne

min.230 osób (117K/113M) z terenów wiejskich

324 osoby (164K/160M) na szkolenia językowe

  • język angielskie 156osób (78K/78M) - 13 grup (120h na grupę)
  • język niemiecki 156 osób (80L/76M) - 13 grup (120h na grupę)
  • język francuski 12 osób (6K/6M) - 1 grupa (120h na grupę)

96 osób (50K/46M) szkolenia ICT na poziomie A, B, C (grupy 8 osobowe)

  • poziom A (100h) - 10grup
  • poziom B (150h) - 4 grupy
  • poziom C (300h) - 1 grupa

 

które zamieszkują na terenie województwa lubuskiego w rozum. KC, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych uwzględniających popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia językowe i ICT wraz z egzaminami wewnętrznymi i certyfikacyjnymi

Dokumenty dla uczestników:

   Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kompletem poniżej zamieszczonych dokumentów:

Deklaracja udziału w szkoleniu - formularz dla uczestnika wraz z oświadczeniem >>>

Umowa szkoleniowa >>>

Oświadczenie dla osób biernych zawodowo >>>

Oświadczenie dla osób prowadzących działalność >>>

Oświadczenie do umowy >>>

regulamin rekrutacji >>>

Biuro projektu:

Zielona Góra

English Language School s.c.

sekretariat I piętro

ul. Piaskowa 3c

65-204 Zielona Góra

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Aktualny harmonogram zajęć >>>