fbpx

Opolskie – Podniesienie kom. j. obcych i TIK

Tytuł projektu: Program podniesienia kompetencji w zakresie języków obcych i TIK w województwie opolskim

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: RPOP.09.03.00-16-0071/16, RPO WO 2014-2020 09 Wysoka jakość edukacji

Numer i nazwa Działania RPO WO 2014-2020 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego:

Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe potwierdzanie nabytych kompetencji.

UwagaI REKRUTACJA OD 19 czerwca 2017!

Informacje o projekcie:

Bezpłatne szkolenia językowe j. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomach A1-B1 skierowane do

 • 320 osób dorosłych (od 18go roku życia)
 • z terenu powiatu nyskiego

 

Bezpłatne szkolenia komputerowe poziom A i B skierowane do

 • 108 osób dorosłych (od 18go roku życia)
 • z terenu powiatu nyskiego

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem ogółem 428 osób z grup defaforyzowanych na regionalnym rynku pracy ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, sytuację społeczno-zawodową i miejsce zamieszkania w tym min:

 • 343 mieszkańców obszarów wiejskich
 • 214 osób po 50 roku życia
 • 343 osoby o niskich kwalifikacjach  *UWAGA! Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach. Więcej o poziomach ISCED
 • 86 osób z niepełnosprawnościami
 • 214 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo ( wtym 129 osób długotrwale bezrobotnych)
 • 60% grupy docelowej stanowią kobiety (257 miejsc)

Wsparcie ma na celu zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego w zakresie kompetencji językowych lub cyfrowych prowadzące do:

 • uzyskania biegłości w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego -potwierdzonej egzaminem zewnętrznym i wydaniem imiennego certyfikatu TOEIC, WiDaF lub TFI - w zależnoći od rodzaju wybranego języka obcego i poziomu zaawansowania (do poziomu B1 zgodnie z ESOKJ),
 • pełnego poziomu kompetencji cygrowych na poziomie A lub B wg DIGCOMP potwierdzonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem imiennego certyfikatu ECCC

Organizatorem szkolenia jest:

Szkoła Języków Obcych

English Language School s.c.

ul. Piaskowa 3c

65-204 Zielona Góra

www.els.zgora.pl

 

UwagaI REKRUTACJA OD 19 czerwca 2017! Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu.

Biuro projektu:

ul. Poznańska 1

48-300 Nysa

Europejskie Centrum Edukacji VADEMECUM

pokój nr 26 (II piętro)

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 12:00 - 18:00

tel: 506 877 304

e-mail: nysa@els.zgora.pl

więcej informacji na stronie: www.els.zgora.pl/nysa