fbpx

Zachodniopomorskie – Bądź komunikatywny – program podniesienia kompetencji językowych

 

Tytuł projektu: Bądź komunikatywny - program podniesienia kompetencji językowych
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.08.00.00 Edukacja
Numer i nazwa Działania: RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.
Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenia umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowania elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

UwagaI REKRUTACJA OD 7 KWIETNIA 2017!

Informacje o projekcie:

Bezpłatne szkolenia językowe j. angielskiego lub niemieckiego skierowane do

  • 540 osób dorosłych (minimum: 324 kobiety, 108 osób niepełnosprawnych, 108 osób po 50 roku życia)
  • z terenu powiatu wałeckiego i drawskiego
  • o niskich kwalifikacjach (maksymalne wykształcenie osoby przystapującej do szkolenia - zgłaszającej się do projektu - to wkształcenie na poziomie szkoły średniej)

    *UWAGA! Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach. Więcej o poziomach ISCED

  • będących w wieku 25 lat i więcej.

Wsparcie skierowane jest do osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostepie do edukacji, jednocześnie chcących z własnej inicjatywy zdobyć, podnieść lub uzupełnić kompetencje językowe z zakresu j. angielskiego lub j. niemieckiego.

Po ukończeniu 120h programu kształcenia Uczestnicy Projektu przystąpią do egzaminu  międzynarodowego TOEIC lub WiDaF (adekwatnie do wybranego j. obcego)

Do wyboru uczestnicy szkoleń mają;

  • szkolenie z zakresu języka angielskiego 120h
  • szkolenie z zakresu języka niemieckiego 120h

Szkolenia z języka obcego w grupach 12-osobowych (w miejscowości , w której zbierze się grupa) prowadzone będą zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i zakończą się międzynarodowym certyfikowanym egzaminem (w zależności od poziomu)

  • Język angielski: TOEIC Bridge lub TOEIC® Listening and Reading;
  • Język niemiecki: WiDaF Basic lub WiDaF;

Organizatorem szkolenia jest:

Szkoła Języków Obcych

English Language School s.c.

ul. Piaskowa 3c

65-204 Zielona Góra

www.els.zgora.pl

 

UwagaI REKRUTACJA OD 7 KWIETNIA 2017! Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu.

Biuro projektu:

ul. Okulickiego 10-14 / 12 (pokój nr. 1)

78-600 Wałcz

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00

tel: 506 877 302

e-mail: walcz@els.zgora.pl

więcej informacji na stronie: www.els.zgora.pl/walcz