fbpx

Procedury COVID

Procedury COVID

 

Procedura sanitarna z dnia 01.09.2020 sierpnia 2020 roku
obowiązująca na terenie ENGLISH LANGUAGE SCHOOL

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument określa procedurę sanitarną obowiązującą na terenie szkoły językowej ENGLISH LANGUAGE SCHOOL s.c. mieszczącej się w Zielonej Górze przy ulicy Piaskowej 3c (dalej jako: „Procedura sanitarna”).
 2. Wymogi określone w Procedurze sanitarnej mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zostały przygotowane zgodne z aktualną wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju oraz Generalnego Inspektoratu Sanitarnego.
 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
  1. „Szkole” – rozumie się przez to ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
  2. „uczestnikach kursu” – rozumie się przez to osoby korzystające z usług oferowanych przez Szkołę, uczestniczących w kursach językowych organizowanych na terenie placówki.
  3. „rodzicach lub opiekunach” – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów uczestników kursu,
  4. „pracowniku” – rozumie się przez to osobę zatrudnioną przez Szkołę bez względu na podstawę zatrudnienia i wykonującą pracę na rzecz Szkoły, w szczególności lektora prowadzącego działalność edukacyjną z uczestnikami kursu,
  5. „sali lekcyjnej” – rozumie się przez to wyodrębnione pomieszczenie, przeznaczone i przystosowane do przeprowadzenia w nim kursu.
 • 2

Obowiązek zakrywania ust i nosa

 1. Na terenie Szkoły należy stosować się do powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej. Obowiązek ten odnosi się w szczególności do przestrzeni wspólnej, jak korytarze, węzły sanitarne.
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
  1. dzieci do ukończenia 5 roku życia;
  2. osób niemogących zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
  3. osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
 • 3

Zachowanie społecznego dystansu

 1. Na terenie Szkoły należy stosować się do obowiązku zachowania odpowiedniej społecznej odległości między osobami.
 2. Odległość powinna wynosić:
  1. 1,5 metra – w przypadku stanowisk pracy, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności, a zastosowane zostały środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii;
  2. 1,5 metra – w przypadku rodziców lub opiekunów przyprowadzających lub odbierających uczestników kursu ze Szkoły; odległość ta powinna być zachowana zarówno w stosunku do pracowników Szkoły, jak i pozostałych rodziców lub opiekunów oraz uczestników kursu.
 3. Pracownicy zobowiązani są do dopilnowania, aby odległość opisana w ust. 2 została zachowana. W tym celu są oni także zobowiązani do zwrócenia uwagi osobom nieprzestrzegającym tego dystansu.
 • 4

Środki ochrony osobistej zapewniane przez Szkołę

 1. Szkoła zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych rękawiczek lub płynu do dezynfekcji rąk. Pracownik zobowiązany jest do regularnego korzystania przynajmniej z jednego środka ochrony osobistej.
 2. Środki do dezynfekcji umieszczone są w następujących punktach:
  1. przy wejściu głównym na parterze
  2. przy wejściu do sekretariatu I piętro
  3. na korytarzu II piętro
 3. Do korzystania ze płynu do dezynfekcji rąk zobowiązany jest zarówno uczestnik kursu, jak i rodzic lub opiekun przebywający na terenie Szkoły.
 4. Dezynfekcja rąk powinna nastąpić każdorazowo po wejściu na teren Szkoły.
 5. Na terenie Szkoły, blisko dozowników do płynu do dezynfekcji rąk, umieszczone są ulotki informujące o prawidłowym sposobie dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie Szkoły zachęca się do zapoznania się z ich treścią.
 • 5

Bezpieczne warunki pracy i nauki

 1. Na terenie Szkoły dokonuje się regularnej dezynfekcji przestrzeni użytkowej, w tym sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, a także przestrzeni wspólnych.
 2. Dezynfekcji przestrzeni użytkowej dokonuje się przy użyciu atestowanych preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
 3. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zaplanowanych na dany dzień dokonuje się dezynfekcji ogólnej Szkoły. Dezynfekcja obejmuje w szczególności: biurka, ławki, ladę rejestracji, krzesła, gałki, klamki, a także sprzęt komputerowy i urządzenia sanitarne (umywalki, krany, toalety). Do przeprowadzenia dezynfekcji ogólnej zobowiązany jest pracownik wyznaczony przez Szkołę.
 4. Po każdych zakończonych zajęciach sala lekcyjna, w której odbywał się kurs:
  1. podlega dezynfekcji,
  2. jest wietrzona w ramach możliwości lokalowych Szkoły, uzależnionych w szczególności od dopuszczalności otwierania okien w budynku.
 5. Do przeprowadzenia dezynfekcji oraz wywietrzenia sali lekcyjnej zobowiązany jest pracownik, który prowadził zakończone zajęcia.
 6. Podczas wietrzenia sali lekcyjnej powinna ona w miarę możliwości pozostawać pusta. W uzasadnionych przypadkach może znajdować się w niej pracownik Szkoły.
 7. W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji sali lekcyjnej oraz jej wietrzenia, między kolejnymi zajęciami zachowany jest właściwy odstęp czasowy.
 8. W celu ułatwienia procesu dezynfekcji na terenie Szkoły znajdują się jedynie sprzęty (w tym sprzęty edukacyjne) niezbędne do właściwego funkcjonowania Szkoły i prowadzenia kursu językowego.
 9. Uczestnicy kursu zobowiązani są do przynoszenia do Szkoły jedynie niezbędnych artykułów edukacyjnych i do niewymieniania się nimi między sobą.
 10. W kasach Szkoły płatności dokonuje się w sposób bezgotówkowy – przelewem lub kartą płatniczą. Płatność gotówką dopuszczona jest w uzasadnionych przypadkach.
 11. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, grupy złożone przez uczestników kursu są stałe, a do pracy z grupą przyporządkowani są ci sami pracownicy.

 

 • 6

Procedura przygotowana na wypadek wykazywania przez osobę
objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2

 1. Sytuacja, gdy u osoby przebywającej na terenie Szkoły, w tym w szczególności u pracownika Szkoły, uczestnika kursu, rodzica lub opiekuna, zauważy się objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2, powoduje konieczność podjęcia kroków opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Osoba, u której widoczne są objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2 lub która na takie objawy się uskarża, powinna być niezwłocznie odseparowana od innych w wyznaczonym do tego pomieszczeniu: IZOLATKA
 3. Niezwłocznie po zaobserwowaniu objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2, należy skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do jej poleceń, a w przypadku uczniów niepełnoletnich w pierwszej kolejności zawiadomić rodziców/opiekunów prawnych ucznia i powiadomić o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. Jeśli stan zdrowia osoby przejawiającej objawy sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2 uzasadnia pilną interwencję medyczną, należy niezwłocznie skontaktować się z numerem ratunkowym 999 lub 112.
 5. W razie:
  1. istnienia istotnych przeciwwskazań co do pozostawienia osoby wykazującej objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w zamkniętym pomieszczeniu, takich jak wiek lub dynamicznie pogarszający się stan zdrowia

należy wydzielić powierzchnię, gdzie osoba ta będzie mogła oczekiwać na transport. Osoba ta powinna być odseparowana od innych osób w odległości minimum 2 metrów z każdej strony.

 1. Po przyjeździe transportu i opuszczeniu przez osobę wykazującą objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 terenu Szkoły, należy:
  1. bezzwłocznie podjąć działania mające na celu ustalenie obszaru, w którym osoba ta się przemieszczała, a następnie przeprowadzić jego dokładną dezynfekcję, z uwzględnieniem przedmiotów, z którymi miała styczność (zabawki, książki, klamki, gałki),
  2. w miarę możliwości dokonać przewietrzenia pomieszczeń Szkoły,
  3. powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę pełniącą zarząd nad budynkiem – do której należy decyzja w zakresie  przeprowadzenia dezynfekcji budynku.
 2. Do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 2-6 zobowiązane są wyznaczeni pracownicy Szkoły lub osoby nią zarządzające.
 3. Po wykonaniu czynności, w których mowa w ust. 2-6, pracownicy Szkoły lub osoby nią zarządzające powinny, w ramach możliwości, ustalić listę osób, które na terenie Szkoły mogły mieć kontakt z osobą wykazującą objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
 4. W celu usprawnienia wykonania czynności, o których mowa w ust. 3-4, na terenie Szkoły w widocznych miejscach umieszczone są pisemne informacje z danymi kontaktowymi do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz numerami alarmowymi 999 i 112.
 • 7

Działania edukacyjne

 1. Niezależnie od postanowień wskazanych w paragrafach poprzedzających, Szkoła prowadzi aktywne działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat higieny osobistej i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SAR-CoV-2.
 2. Działania te opierają się w szczególności na prowadzeniu rozmów z pracownikami Szkoły, a także uczestnikami kursów oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz dbaniu o zachowanie zasad obowiązujących na terenie Szkoły.
 • 8

Obowiązki ciążące na rodzicach lub opiekunach uczestników kursu

 1. Warunkiem osobistego uczestnictwa w kursie językowym jest:
  1. pozostawanie przez uczestnika kursu w stanie zdrowia i niewykazywanie przez niego objawów wskazujących na okoliczność zarażenia wirusem SARS-CoV-2,
  2. nieprzebywanie przez żadnego z domowników uczestnika kursu na kwarantannie domowej,
  3. brak kontaktu uczestnika kursu z osobą zarażoną SARS-CoV-2 – według najlepszej wiedzy uczestnika kursu oraz jego rodzica lub opiekuna.
 2. Rodzice lub opiekunowie uczestników/pełnoletni uczestnicy kursu przed rozpoczęciem kursu składają odpowiednie oświadczenie, zapewniając o okolicznościach wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
 3. Na rodzicach lub opiekunach uczestników kursu/pełnoletnim uczestniku kursu spoczywa obowiązek zapoznania się z obowiązującą w szkole Procedurą sanitarną.
 4. Wzór oświadczenia składanego przez rodziców lub opiekunów uczestników kursu / pełnoletnich uczestników kursu co do okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującą Procedurą sanitarną stanowi załącznik nr 1 do Procedury sanitarnej.
 5. Rodzic lub opiekun uczestnika kursu, u którego występują przeciwwskazania do zakrywania ust i nosa przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia o występowaniu tych przeciwwskazań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Procedury sanitarnej.
 6. Uczestnik kursu może być przyprowadzany do Szkoły lub z niej odbierany jedynie przez jednego rodzica lub opiekuna. Stan zdrowia rodzica lub opiekuna nie może wykazywać objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 7. W drodze do i ze Szkoły rodzic lub opiekun oraz uczestnik kursu powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • 9

Przepisy końcowe

 1. Procedura sanitarna obowiązuje na terenie Szkoły od dnia 01.09.2020 do odwołania.
 2. Procedura sanitarna może ulec zmianie w razie zmiany sytuacji epidemicznej, a w konsekwencji zmiany odnośnego stanu prawnego, wytycznych i zaleceń kierowanych ze strony organów państwowych.
 3. Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców lub opiekunów uczestników kursu o planowanych zmianach w Procedurze sanitarnej wraz z ich zwięzłym uzasadnieniem.