fbpx

Pomorskie- Rozwiń swoje skrzydła

Tytuł projektu: Rozwiń swoje skrzydła

Nazwa Programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: 05. Zatrudnienie

Numer i nazwa Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne

Zakres interwencji: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe potwierdzanie nabytych kompetencji.

Typ projektu: Projekt ukierunkowany na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Obszar realizacji projektu: Projekt realizowany jest na terenie województwie pomorskiego

Cele projektu: Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 512os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED3wł.) w wieku aktywności zawodowej tj 18-64 lata pracujących i niepracujących zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego w tym:

51 osób (29 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 18-24 lata

461 osób (254K/207M) w wieku powyżej 25 roku życia

308 osób (169K/139M) w wieku powyżej 50 roku życia

256osób (141K/115M) z terenów wiejskich

102 osoby (56K/46M) z niepełnosprawnościami

282 osób (155K/127M) zatrudnionych w sektorze MSP/PES

oraz 230 osób niepracujących,

które z własnej inicjatywy sa zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie języków obcych i technik informatyczno-komunikacyjnych (TIK) poprzez uczestnictwo w szkoleniach ICT lub języków obcych w okresie od czerwca 2017 do czerwca 2019.

Każdy Uczestnik Projektu będzie miał do wyboru bezpłatny udział w 1 ze szkoleń

szkolenie językowe w zakresie

języka angielskiego - 240osób (132K/108M)

języka niemieckiego - 72 osoby (40k/32M)

języka francuskiego - 24 osoby (14K/10M)

na wybranym pełnym poziomie zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOK) wraz z egzaminem wewnętrznym gwarantującym nabycie kompetencji i egzaminem zewnętrznym (ang. TOEIC Bridge, TOEIC, CPE; niem - WiDaF Basic, WiDaF; fran - TFI)

szkolenie w zakresie TIK odpowiadającym ramie kompetencji Digital Comptence Framework (DCF) obejmujący 5 obszarów na 3 poziomach zaawansowania dla 176 osób (97K/79M) wraz z egzaminem wewnętrznym i egzaminem zewnętrznym (ECCC) gwarantującym nabycie kwalifikacji.

 

Strona projektu: els.zgora.pl/pomorskie