fbpx

w-m-zadania

ZADANIE 1 - Diagnoza kompetencji 60 uczestników (31k/29M)

cel: określenie poziomu umiejętności podstawowych i potrzeb edukacyjnych uczestników projektu.

Projekt zakłada realizację trzystopniowej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika projektu:

a) ocenia umiejętności,

b) wsparcie edukacyjne,

c) walidacja

forma: Do realizacji zaangażowany zostanie doradca zawodowy/diagnosta. Diagnoza przeprowadzona będzie indywidualnie (4h/osoba) z wykorzystaniem następujących metod/narzędzi: wywiad, testy, obserwacje, analiza danych zastanych, audyt umiejętności. Spotkania z diagnostą zakończą się opracowaniem raportu indywidualnego dla każdego uczestnika projektu. Raport obejmować będzie wynik przeprowadzonego testu diagnostycznego oraz rekomendację działań edukacyjnych.

Ponadto w ramach zadania zaangażowany zostanie doradca zawodowy/mentor, który będzie wspierał postępu uczestników projektu na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności. W tym celu doradca zawodowy/mentor będzie odbywał spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem projektu, aby na bieżąco omawiać jego postępy, problemy oraz wyniki walidacji, w celu możliwości określenia jakie umiejętności nabył uczestnik projektu, a jakie chciałby jeszcze wzmocnić i w jaki sposób można to zrobić. (7h/osoba).

ZADANIE 2 - Organizacja zajęć dla 60 osób (31K/29M)

cel: nabycie/wzrost umiejętności podstawowych u uczestników projektu.

Zajęcia dla 60 uczestników projektu (każdy uczestnik w zależności od potrzeb będzie mógł skorzystać z mniejszej lub większej ilości szkoleń).

tematyka zajęć:

1. Kurs zgodny z DigComp 2.2. w ramach 5 obszarów:

 • informacja i dane,
 • komunikacja i współpraca,
 • tworzenie treści cyfrowych,
 • bezpieczeństwo,
 • rozwiązywanie problemów

Szkolenie dla 16 osób (2 grupy x śr. 8 osób).

Szkolenie w ramach 1 obszaru będzie trwało łącznie 15 godzin (5 obszarów x 15h. Łącznie 75h/osoba).

2. Zajęcia zmierzające do nabycia kompetencji cyfrowych dla 54 osób.

 • ABC komputera
 • e-pacjent i zdrowy tryb życia
 • moje finanse e-Urząd Skarbowy
 • pakiet Microsoft Office Word
 • pakiet Microsoft Office Excel
 • e-Urząd
 • tożsamość cyfrowa
 • e-budżet domowy bez tajemnic
 • e-edukacja

Czas trwania każdego z powyższych szkoleń 15 godzin (średnio 5 dni po 3h). W ramach każdego szkolenia średnio 3 grupy po średnio 3-7 osób.

3. Zajęcia zmierzające do nabycia kompetencji społecznych dla 60 osób

Uczestnicy maja możliwość nabycia  kompetencje społecznych w zakresie m.in. :

 • wcześnie wykrywanie problemów zdrowia psychicznego
 • szkolenie z technik radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka
 • szkolenie ze zdrowego stylu życia
 • rozpoznawanie oznak zaburzeń sensorycznych
 • komunikacji interpersonalnej
 • dostosowanie do zmian
 • praca zespołowa
 • wyznaczanie realistycznych celów życiowych
 • radzenie sobie w sytuacji konfliktu i rozwiązywanie konfliktów
 • podejmowanie decyzji
 • wykazywanie się inicjatywą

Czas trwania każdego z powyższych szkoleń 5 godzin (średnio 2 dni po 2,5h). Zorganizowanych zostanie 6 grup po 10 osób.

4. Zajęcia prowadzące do rozwijania umiejętności podstawowych w ramach tematów dotyczących postaw proekologicznych dla 21 osób.

Średnio 3 grupy po średnio 7 osób. Czas trwania szkolenia 6 godzin (średnio 2 dni po 3h).

ZADANIE 3 - Organizacja kursu dla doradcy zawodowego/mentora (personelu bezpośrednio świadczącego wsparcie dla osób dorosłych) - 1 osoba (1M) wraz z weryfikacją kompetencji

cel: rozwinięcie kompetencji w obszarze pracy z osobami dorosłymi o niskich umiejętnościach przez 1 osobę (1M) zaangażowanego na stanowisku doradcy zawodowego/mentora (personel bezpośredni świadczący wsparcie dla osób dorosłych) oraz weryfikacja nabycia kompetencji w wyniku udziały w zajęciach oferowanych w projekcie.

Czas trwania szkolenia 40 godzin (średnio 8 dni po 5h).

ZADANIE 4 - Weryfikacja kompetencji 60 osób (31K/29M)

cel: weryfikacja nabycia kompetencji u 60 uczestników projektu w wyniku udziału w zajęciach oferowanych w projekcie.

Proces walidacji nabytych umiejętności nastąpi przy wsparciu osoby dokonującej walidacji (spotkanie średnio 2 godziny na uczestnika poszczególnego szkolenia).

Zakładamy, że w ramach projektu 80% uczestników poszczególnych zajęć nabędzie kompetencje.

W przypadku szkoleń komputerowych zgodnych z DigComp 2.2 na zakończenie kursu odbędzie się egzamin wewnętrzny a następnie zorganizowany będzie egzamin zewnętrzny przez niezależną instytucje egzaminacyjną, 100% uczestników przystąpi do egzaminu zewnętrznego. Zakładamy, is w ramach egzaminu min. 80% uczestników osiągnie kwalifikacje ICT zgodnie z DigComp 2.2. w ramach poszczególnych obszarów na poziomie A.