fbpx

Wielkopolska – szkolenia językowe i komputerowe

 

Tytuł projektu: Szkolenia językowe i komputerowe w Wielkopolsce

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:  Oś Priorytetowa 8: Edukacja

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej:  Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie

Zakres interwencji: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

 

Cele projektu: Nabycie kwalifikacji językowych przez min. 80% wśród 660 osób (328K/332M) lub cyfrowych przez min. 80% wśród 112 os. (60K/52M) dorosłych w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie) i/lub osób w wieku 50 lat i więcej zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym na wybranych poziomach biegłości językowej zgodnie z ESOKJ lub ICT zgodnie z rama DCF poprzez realizację szkoleń i certyfikacyjnych egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego lub niemieckiego lub ICT w okresie 01.08.2019 do 28.02.2021.

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:

772 osoby (388K/384M) dorosłe w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED3 włącznie) i/lub osób w wieku 50 lat i więcej zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji.

Szczegółowy podział grupy docelowej:

o niskich kwalifikacjach: min. 595 osób (283K/312M);

w wieku 50 lat i więcej: min. 373os. (205K/168M);

w wieku 18-24 lata: max. 36 osób (11K/25M);

w wieku 25 lat i więcej: min. 736 osób (377K/359M);

pozostające bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo): min. 270 osób (154K/116M);

z niepełnosprawnością: min 77 osób (38K/39M);

zamieszkałych na terenach wiejskich: min. 347 osób (175K/172M).

KWALIFIKACJE JĘZYKOWE dla 660 osób. Grupy 12 osobowe:

  • język angielskie 480 osób (238K/242M)
  • język niemiecki 180 osób (90K/90M0

KWALIFIKACJE ICT dla 112 (60K/52M) osób. Grupy 7 osobowe:

  • poziom A (100h) - 10 grup
  • poziom B (120h) - 5 grup
  • poziom C (150h) - 1 grupa

 

Dokumenty dla uczestników:

   Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kompletem poniżej zamieszczonych dokumentów:

Formularz rekrutacyjny do projektu >>>

Oświadczenie uczestnika projektu>>>

Oświadczenie dla osób biernych zawodowo >>>

Oświadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą >>>

Oświadczenie dla rolników >>>

Oświadczenie dla osób spoza Unii Europejskiej >>>

Umowa szkoleniowa >>>

Dokumenty rekrutacyjne dostępne również w poszczególnych biurach rekrutacyjnych w podanych terminach.

Regulamin rekrutacji >>>>

 

Biuro projektu:

Zielona Góra

English Language School s.c.

sekretariat I piętro

ul. Piaskowa 3c

65-204 Zielona Góra

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

tel: 506 877 304 lub 68 325 44 01